Статут

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “КИЇВСЬКЕ ВЕТЕРАНСЬКЕ ПРАВОЗАХИСНЕ ТОВАРИСТВО ДЕПОРТОВАНИХ УКРАЇНЦІВ ”ХОЛМЩИНАімені МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО

1. Загальнi положення

1.1. Київське ветеранське правозахисне товариство депортованих українців  “Холмщина”    імені   Михайла   Грушевського  ( далі  Організація )  є місцевою  добровільною  громадською  організацією,  що  діє  на  території м. Києва у відповідності з Конституцією України, Законом України “Про громадські об’єднання”, Податковим Кодексом України, іншими законодавчими актами та цим Статутом.

1.2. Організація є юридичною особою відповідно до законодавства України, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку із своєю назвою, штамп та іншу атрибутику і символіку, зразки яких затверджуються Правлінням організації і реєструється у встановленому порядку.

Організація може виступати учасником цивільноправових відносин, набувати майнові і немайнові права і нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському суді та третейському суді.

1.3. Організація діє на основі добровільності та гласності.

1.4. Організація набуває права юридичної особи з дня її державної реєстрації.

1.5. Організація може вступати в міжнародні або всеукраїнські громадські (неурядові) організації, підтримувати міжнародні прямі контакти та зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, які не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

1.6. Юридична адреса Організації:

04050, Київ, р-н Шевченківський, вул. Якіра, 2-6, кв. 52.

1.7. Повна назва Організації: Громадська організація “Київське ветеранське правозахисне товариство депортованих українців “Холмщина” імені Михайла Грушевського”.

Повна назва англійською мовою: Non-governmental organization “Kholmschyna Kyiv Veteran Human Rights Association of Deported Ukrainians named after Mykhailo Hrushevsky”

1.8. Скорочена назва: ГО “Київське товариство “Холмщина” імені Михайла Грушевського”. Скорочена назва англійською мовою: NGO “Kholmschyna Kyiv Association named after Mykhailo Hrushevsky”.

2. Мета діяльності і завдання Організації

2.1. Головна мета діяльності Організації – об’єднати депортованих українців та їх нащадків для задоволення та сприянню правового захисту їх законних соціальних, економічних, творчих, ветеранських, вікових, культурних та інших спільних інтересів; збереження історичної пам’яті та відродження духовної і матеріальної культури найзахіднішої гілки українства, увічнення пам’яті українців – жертв політичних репресій на територіях сучасної південно-східної Польщі – Холмщині, Підляшші, Надсянні, Лемківщині.

2.2. Основними завданнями Організації є:

а) сприяння процесам розвитку демократії в Україні та ліквідації наслідків тоталітаризму у всіх сферах суспільного життя шляхом відтворення історичної справедливості;

б) сприяння правовому захисту депортованих – ветеранів війни у відшкодуванні їм землі та господарського майна, яке залишилось у Польщі, створення належних умов для підтримки здоров’я та активного довголіття, організації соціального  та інших видів  обслуговування;

в) вивчення проблем політичних репресій проти українців, які відбувалися на Холмщині, Підляшші, Надсянні, Лемківщині під час Другої Світової війни;

г) збереження місць пам’яті і поховання жертв війни політичних репресій та депортації українців з предковічних українських етнічних територій, духовної і матеріальної культури найзахіднішої гілки українства;

д) проведення пошуку та дослідження на території Республіки Польща, місць поховань українців, які загинули внаслідок політичних репресій та в період депортації;

ж) впорядкування місць поховань, облаштування могил і увічнення пам’яті українців, загиблих у 1943-1947 роках на території Республіки Польща.

2.3. Для досягнення своїх статутних цілей і завдань організація використовує такі форми діяльності:

а) проводить просвітницьку роботу із залученням засобів масової інформації, організовує виставки, вечори- пам’яті, благодійні концерти тощо;

б) співпрацює з комісіями при Радах народних депутатів та іншими органами влади і об’єднаннями громадян;

в)  бере участь у міжнародній та політичній діяльності, проводить масові заходи; сприяє налагодженню тісних контактів з представниками української діаспори – вихідцями з бувших українських етнічних територій;

г) здійснює науково-дослідницьку роботу, займається вивченням проблем політичних репресій та депортацій, документальних підтверджень та доказів членів товариства на залишене в Польщі майно;

д) проводить наукові семінари, конференції, присвячені проблемам дослідження політичних репресій та депортацій духовної і матеріальної культури депортованих українців;

є)  збирає добровільні пожертвування та спонсорську допомогу з метою фінансового забезпечення діяльності товариства;

ж) організовує поїздки членів товариства та їх нащадків у Республіку Польща для відвідання колишніх місць проживання, увічнення пам’яті жертв політичних репресій, участі у храмових святах Різдва Богородиці та Турковицької Божої Матері;

з) збирає експонати духовної та матеріальної культури депортованих та організовує в музеях виставки та експозиції;

и) здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи;

і) засновує засоби масової інформації, видає інформаційний бюлетень, публікує документи, матеріали, свідчення депортованих українців;

й) сприяє доступу членів товариства до архівів, музейних фондів, наукових бібліотек;

3. Члени Організації, їх права та обов’язки

3.1. Членство в Організації може бути індивідуальним, колективним та почесним. Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України та громадяни інших країн, які досягли 14 років та є вихідцями з бувших українських етнічних територій та їх нащадки, незалежно від національності, походження, статі, віросповідання, політичних переконань, світогляду, які визнають Стутут Організації і беруть участь в його діяльності.

Колективними членами Організації можуть бути трудові колективи підприємств, установ, організацій, громадські організаціі, що сприяють виконанню цілей і завдань Організації.

Рішенням зборів Організації за значний вклад у роботу Організації, що відповідає статутним цілям та завданням Організації, може бути надане звання «Почесного члена»  Організації, що затверджується  Загальними зборами.

3.2. Прийом у члени Організації здійснюється Правлінням Організації на підставі особистої заяви – для індивідуального членства, та рішення зборів трудового колективу установи, підприємства, організації (рішенням вищого керівного органу громадськоі організації) – для колективного членства.

3.3. Члени Організації мають право:

а) брати участь у діяльності Організації  і управлінні її справами;

б) обирати та бути обраними в органи управління та контролю Організації;

в) подавати на розгляд органів управління Організації пропозиціі про розгляд питань, що стосуються діяльності  Організації, брати участь у їх обговоренні та реалізації;

г) добровільно виходити з членів Організації. Колективні члени Організації здійснюють ці права через своїх представників.

3.4. Члени Організації  зобов’язані:

а) дотримуватися статутних вимог, виконувати рішення  Загальних зборів та інших органів управління Організації, прийняті в межах їх повноважень;

б) брати участь у діяльності Організації по реалізації її статутних цілей та завдань;

в) своєчасно виконувати свої фінансові, майнові та інші зобов’язання перед Організацією;

г) член Організації користується правом голосу на Загальних зборах та засіданнях Організації.

4. Порядок виходу або виключення з Організації

4.1. Членство в Організації припиняється за рішенням Правління Організації в разі:

  • виходу з неї за власним бажанням на підставі поданої заяви та рішенням керівних органів для колективних членів ;
  • недотримання статутних вимог.

5. Структура i статутнi органи Організації

5.1. Структурно Організація складається з членів Організації і діє на основі добровільності, рівноправності та гласності її членів відповідно чинного законодавства.

5.2. Організація реєструється, у встановленому порядку набуває статусу юридичної особи і у своїй діяльності керується власним Статутом, який приймається її вищими органами.

5.3. Вищим керівним органом Організації є Загальні збори її членів (далі Загальні збори).

Загальні збори  скликаються не рідше одного разу на рік.

Загальні збори скликаються Правлінням. Члени товариства, що володіють не менш як десятьма відсотками голосів, можуть вимагати скликання загальних зборів. Якщо вимога учасників про скликання загальних зборів не виконана, ці учасники мають право самі скликати збори.

Звітні Загальні збори Організації проводяться після закриття фінансового року, але не пізніше 31 березня.

Позачергові Загальні збори можуть бути скликані Правлінням Організації чи на вимогу (більше одної третини) членів або Ревізійної комісії Організації у будь-який  час.

5.4. До виключної компетенції Загальних зборів відноситься:

а) затвердження Статуту Організації, внесення змін і доповнень до Статуту;

б) обрання Голови, заступників Голови та  Правління Організації;

в) обрання Ревізійної комісії;

г) затвердження річних звітів діяльності Організації ,в тому числі звітів Ревізійної комісії;

д) обговорення та визначення найважливіших напрямків діяльності Організації, прийняття рішень з цих питань;

е) реалізація права власності на майно та кошти Організації;

ж) прийняття рішень про припинення діяльності Організації, призначення ліквідаційної  комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Загальні збори реалізують право власності на майно та кошти Організації, здійснюють нагляд за їх використанням.

5.5. Для вирішення Загальними зборами питань про внесення змін і доповнень до Статуту Організації, прийняття рішень про припинення діяльності Організації необхідна більшість голосів членів Організації , які беруть участь у Загальних зборах.

З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів.

5.6. Керівним органом Організації є Правління Організації, яке обирається  Загальними зборами  терміном на два роки.

5.7. Правління Організації:

а) здійснює загальне керівництво діяльністю Організації, координує  її діяльність;

б) утворює постійні і тимчасові комісії з різних напрямків роботи Організації, координує і сприяє їх діяльності;

в) затверджує річний кошторис доходів і витрат Організації і розглядає питання про його виконання;

г) затверджує зразки штампів, печаток, емблем та іншої атрибутики та символіки;

д) приймає рішення про вступ до та вихід з членства Організації

ж) приймає рішення щодо порядку сплати та розміру річних благодійних пожертвувань для індивідуальних та колективних членів Організації.

5.8. Засідання Правління Організації проводяться не рідше одного разу в місяць.

Засідання Правління Організації правомочні, якщо на них присутні половина складу Правління.

Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів.

5.9. Голова Організації, який обирається Загальними зборами Організації на 2 роки:

а) головує на Загальних зборах та засіданнях Організації, підписує їх протоколи та рішення, має право першого підпису документів Організації ;

б) без довіреності діє від імені Організації, представляє її інтереси в усіх українських та іноземних установах, підприємствах і організаціях, а також в суді, господарському і третейському суді;

в) укладає від імені Організації договори (контракти), відкриває рахунок в банківській установі, видає довіреності..

5.10. Контрольним органом Організації є Ревізійна комісія, яка здійснює перевірку статутної (господарської) діяльності Організації та діє на підставі Положення, що затверджується Загальними зборами Організації.

5.11. Ревізійна комісія щорічно проводить планові ревізії та перевірки статутної діяльності. На вимогу Правління Організації, її членів та з власної ініціативи Ревізійна комісія може проводити позачергові перевірки.

Ревізійна комісія обирається Загальними зборами на 2 роки, та їм підзвітна.

5.12. Голова, заступники голови, члени Правління Організації (голови комісій) не можуть входити до складу Ревізійної комісії.

6. Кошти та майно Організації

6.1. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності. Організація набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, державою у встановленому порядку, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами, та організаціями, а також на все майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

6.2. Майно та кошти Організації використовуються на:

а) виконання статутних завдань Організації;

б) створення і розширення матеріальної бази Організації.

6.3. Організація веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструється в органах державної податкової інспекції та вносить до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

6.4. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) громадської організації або їх частини серед засновників, членів громадської організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів керівного, контрольного та робочих органів громадської організації та інших пов’язаних з ними осіб.

6.5. Доходи (прибутки) громадської організації використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених установчими документами громадської організації.

7. Припинення дiяльності Організації

7.1. Припинення діяльності Організації  може бути здійснено шляхом її реорганізації або ліквідації.

7.2. Ліквідація Організації проводиться за рішенням Загальних зборів Організації, або за рішенням суду. Рішення про ліквідацію Організації приймається більшістю не менш як у 3/4 голосів.

7.3. Реорганізація Організації здійснюється на підставі рішення Загальних зборів Організації.

7.4. Ліквідація Організації проводиться ліквідаційною комісією, що призначається органом, що прийняв рішення про ліквідацію.

  • Ліквідаційна комісія вміщує в офіційній пресі за місцем знаходження Організації публікацію про її ліквідацію та про порядок та строк заяви кредиторами претензiй.

7.6. З моменту призначення Ліквідаційної комісіі до неї переходять всі повноваження по управлінню справами Організації.

7.7. Порядок і строк ліквідаціі Організації встановлюється Загальними зборами, або судом.

7.8. Ліквідаційна комісія:

  • оцінює наявне майно:
  • вживає заходи щодо сплати боргів Організації третім особам, або її учасникам:
  • складає ліквідаційний баланс і подає його органу, що її призначив .

7.9. У разі припинення діяльності громадської організації як юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення), її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

7.10. Організація визнається ліквідованою з моменту виключення її з державного реєстру об’єднання громадян України.

7.11. Ліквідаційна комісія несе відповідальність за шкоду, завдану Організації, її членам та третім особам за нормами чинного законодавства України.

8. Порядок внесення змін та доповнень до статуту Організації

8.1. Зміни та доповнення до Статуту Організації вносяться за рішенням Загальних зборів.

8.2. Про зміни, що сталися в статутних  документах, Організація зобов’язана у п’ятиденний строк повідомляти реєструючий орган.